กู้ตังค์ ธกส

กู้เงินธนาคาร

กู้ตังค์ ธกส เพื่อลูกค้าประจำได้ชัวร์ๆ

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงิน 200000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 25% ต่อปี


กู้ตังค์ ธกส 10000 บาท ใช้หนี้ดีไหม?

ในช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ธนาคาร ธกส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ได้จัดตั้งโครงการลงทะเบียนเพื่อยืมเงิน ธกส หรือกู้ตังค์ ธกส 10000 บาท สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 ซึ่งมีเงื่อนไขหลักว่าต้องเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและเป็นเกษตรกรหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมจคงจะสามารถกู้ตังค์ ธกส 10000 บาทได้ โดยสินเชื่อ ธกส 10000 หรือเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.มีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม มีหลายคนที่ต้องการกู้ ธ.ก.ส หรือสมัครสินเชื่อ ธกส 10000 บาท เพื่อนำไปใช้หนี้ที่มีอยู่ให้หมด ซึ่งก็เกิดคำถามว่าการกระทำดังกล่าวดีหรือไม่ ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วเงินกู้หรือเงินด่วนที่ไปกู้มา แต่ละคนอาจจะตีค่าไม่เหมือนกัน เพราะเงิน 10000 บาทของคนบางคนถือว่าน้อย บางคนมองว่าเยอะ การนำเงินที่ได้จากการกู้ตังค์ ธกส ไปใช้หนี้ จึงขึ้นอยู่กับความพร้อมและการวางแผนการเงินของแต่ละคนเป็นหลัก ซึ่งถ้าหากหนี้มีแค่ไม่กี่พัน ก็สามารภนำเงินก่อนนี้ไปปิดหนี้ก่อนได้เพื่อลดภาระ

ยิ่งมีเงินฝากเยอะ ก็ยิ่งกู้ตังค์ ธกส ได้เยอะ กับสินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เป็นหนึ่งในโครงการเงินกู้ ธกส หรือบริการกู้เงิน ธกส ที่ปล่อยวงเงินให้กับลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ฝากกับกับ ธกส ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกู้ตังค์ ธกส ดังกล่าวเพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเราเองและบุคคลในครอบครัว

สิ่งที่น่าสนใจของการกู้ตังต์ ธกส สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. 2024 คือ เพียงแค่เรามียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ก็กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน นั่นหมายความว่ายิ่งเรามียอดเงินฝากกับธนาคาร ธกส มากเท่าไหร่ วงเงินที่จะได้รับอนุมัติก็จะยิ่งสูงขึ้น นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยกรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี ในทางกลับกันหากเป็นกรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน ธกส จะคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส. 

หลักประกัน และเอกสารสำหรับกู้ตังค์ ธกส สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

หลักประกันที่ใช้ในการกู้ตังค์ ธกส โครงการสินเชื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ได้แก่ เงินฝากที่ ธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก และใบรับฝากสลากออมทรัพย์ ทั้งนี้ ในส่วนของเอกสารที่ใช้ในการขอสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทน (นิติบุคคล) และสำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้กู้สินเชื่อ ธกส หรือลงทะเบียนเงินกู้ ธกส ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาทอีกด้วย