ยืมเงินออมสิน

กู้เงินธนาคาร

ยืมเงินออมสินไม่ใช้เอกสารเงินเดือน

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดเงินเดือน

วงเงินกู้สูงสุด

วงเงิน 200000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ไม่เกิน 12% ต่อปี


ยืมเงินออมสิน สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ ทางเลือกใหม่ของพนักงานประจำ

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เป็นบริการยืมเงินออมสินหรือกู้ยืมเงินออมสินสำหรับผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย โดยผู้ลงทะเบียนยืมเงินออมสินสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 2566 จะได้รับวงเงินไม่เกินคนละ 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

ในส่วนของรายละเอียดระยะเวลาชำระเงินกู้ยืมออมสิน หากวงเงินไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด) วงเงินไม่เกินรายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด) และวงเงินไม่เกินรายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด) โดยจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และเป็นการคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 

อย่างไรก็ดี พนักงานประจำที่สนใจยืมเงินออมสิน 10000 บาท ยืมเงินออมสิน 30000 บาท หรือยืมเงินออมสิน 50000 บาท สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจอาจจะตอบโทย์ท่านก็ได้

บริการยืมเงินออมสิน สินเชื่อโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู

ปัจจุบันนี้ (ปี 2023) ออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือกลุ่มวิชาชีพครู ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวมีชื่อทางการว่า สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู เพื่อให้ข้าราชการครู นำเงินจากการยืมเงินออมสินไปชำระหนี้ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนเสริมเพิ่มอาชีพ เพื่อให้กลุ่มวิชาชีพครูปราศจากหนี้สิน สามารถอุทิศเวลาให้กับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตามแต่ ผู้ที่จะสามารถยืมเงินออมสิน สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตรครู ไม่ว่าจะเป็นการกู้ออนไลน์ธนาคารออมสินยืมเงินในแอพธนาคารออมสินหรือยืมเงินออนไลน์ได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  2. เป็นสมาชิกในกลุ่มที่สมัครเป็นสมาชิกโครงการกับธนาคาร
  3. มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้อายุผู้กู้ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลา ดังนี้

            3.1 ไม่เกิน 65 ปี 

                          3.2  เกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและมีทายาทที่มีรายได้แน่นอนเป็นผู้กู้ร่วม

  1.   ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวง โดยมีหนังสือผ่านสิทธิจากหน่วยงานต้นสังกัด และเฉพาะครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องแนบหนังสือรับรองจากคณะกรรมการโครงการ
  2.   เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
  3.   ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องเป็นสมาชิกโครงการอยู่ก่อนการพ้นความเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำนวนเงินกู้ บริการยืมเงินออมสิน สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู

ผู้ที่ประกอบอาชีพครูอาจจะมีคำถามว่าสินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่าย 2566 ซึ่งต้องขอบอกว่าหนึ่งในสินเชื่อที่อนุมัติง่าย คือสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู ของธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นบริการให้ยืมเงินออมสินหรือให้วงเงินกู้สำหรับผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยรายละเอียดในส่วนคุณสมบัติ ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ในส่วนของจำนวนวงเงินกู้นั้น แบ่งออกเป็น ประเภทมีบุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ประเภทหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกิน 5,000,000 บาท และประเภทบุคคลค้ำประกันร่วมกับหลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท